Reglement

STICHTING AUDICLAIM

“REGLEMENT BETREFFENDE GEREGISTREERDE BELANGHEBBENDEN”

Stichting AUDICLAIM streeft naar een optimale en billijke oplossing voor de geregistreerde belanghebbenden maar kan geen resultaat garanderen. De kosten van de activiteiten om deze doelen te bereiken worden o.a. voldaan vanuit bijdragen van de bij de Stichting aangesloten geregistreerde belanghebbenden. Om geregistreerd te worden als geregistreerde belanghebbende, dient aangemeld te worden via de website www.audiclaim.nl, waarbij u in de aanmeldprocedure akkoord aanvinkt met reglement. Door middel van aanmelding machtigt u Stichting Audiclaim om, u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden bij collectieve juridische procedures en/of eventuele collectieve schikkingen.

U ontvangt na aanmelding een betaallink voor uw bijdrage voor deelname. Pas na betaling van de 25 euro bent u geregistreerd belanghebbende en komt u voor schadevergoeding in aanmerking. Indien na voltooiing van de aanmelding binnen 2 maanden geen betaling, om wat voor reden dan ook is ontvangen van de geregistreerd belanghebbende, heeft Stichting Audiclaim het recht om de geregistreerd belanghebbende niet meer te vertegenwoordigen en uit de database te verwijderen. Het voeren van juridische procedures en/of onderhandelingen geschiedt op basis van (gedeeltelijke) “no cure no pay”. Hetgeen inhoudt dat u naast de € 25,- inschrijfgeld, onafhankelijk van het resultaat niets hoeft te betalen. Indien er wel resultaat wordt behaald, dan bent u naast de € 25,- inschrijfgeld ook het vastgestelde percentage van 20% verschuldigd over het voordeel dat u verkrijgt.

In de procedures wordt tevens het bedrag van uw inschrijfgeld in de vordering bij de verzekeraar meegenomen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uw bijdrage op de tegenpartij kan worden verhaald. Zodra het inschrijfgeld van € 25,- door de stichting is ontvangen start de dienstverlening en is geregistreerd belanghebbende ten alle tijden de no cure no pay succesfee van 20% verschuldigd. De geregistreerd belanghebbende verklaart uitdrukkelijk deze succesfee van 20% verschuldigd te zijn ook al maakt de geregistreerd belanghebbende geen gebruik van het ten laste van Volkswagen/Audi behaalde resultaat. Ook verklaart de geregistreerd belanghebbende uitdrukkelijk de 20% succesfee verschuldigd te zijn indien de geregistreerd belanghebbende zelf tot een regeling komt met Volkswagen/Audi zowel door middel van onderhandeling of door het voeren van een rechtszaak.

Middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) wordt de geregistreerde belanghebbende op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen. Indien er bij ontbinding van de Stichting, na betaling van alle gemaakte kosten, een positief saldo resteert, zal dit bedrag volgens een door Stichting Audiclaim opgestelde verdeelsleutel worden verdeeld onder de geregistreerde belanghebbenden. Stichting Audiclaim is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van Volkswagen/Audi of haar rechtsopvolgersverzekeraars die eventueel voortvloeien uit een schikking met of rechtszaak tegen Volkswagen/AUdi. Wel zal Audiclaim zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen. Het bestuur Leeuwarden, 12 september 2015